RODO

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że budynek jest monitorowany, a obraz uzyskany z kamer monitoringu podlega rejestracji.

  1) administratorem systemu monitoringu wizyjnego (administratorem danych) jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śl.;
  2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych można uzyskać drogą pocztową na adres administratora, a także poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3) monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
  4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora, w postaci zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, tzn. art. 6 ust 1 lit f RODO,
  5) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 90 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy nagrania zapisy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega w takim przypadku przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia na rzecz banku, a także organy i podmioty uprawnione przez przepisy prawa; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
  7) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  8) obraz z monitoringu nie wpływa na automatyczne podejmowanie decyzji, a także nie jest wykorzystywany do profilowania;
  9) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • Szanowni Klienci,

  Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane unijne Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Co to jest RODO?
  Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

  Jaki jest cel RODO?
  Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych  na terenie całej Unii Europejskiej.

  Co znajduje się  w dokumencie?
  Informacje , w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione, i jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.

  Czy w związku z RODO należy skontaktować się z bankiem?
  Nie, nie trzeba . Wystarczy zapoznać się z załączonym dokumentem.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy z siedzibą ul. Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
  2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich jest Wojciech Iwanow, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,
   a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
  4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
  6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana
   z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),
   w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy
   o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
  10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
   o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
  12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
  13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.