Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli

logo.png

Ząbkowice Śląskie, 06-06-2024r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich działając na podstawie art. 39 § l Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U z 2024 poz. 593) oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich

zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. (piątek)

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH,

które odbędzie się w: Ząbkowickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich ul. Biznesowa 1
o godz. 10.00 (w pierwszym terminie).

Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o § 23 ust. 4 i § 24 ust. 2 Statutu – ustala się tego samego dnia na godz. 10.15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku (Uchwała 1/2024).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
   1) Komisji skrutacyjnej,
   2) Komisji ds. odpowiedniości, uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28-04-2023r.
8. Omówienie projektów regulacji związanych z wyborami członków Rady Nadzorczej Banku:
   1) Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/ członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich (Uchwała 2/2024);
   2) Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej (Uchwała 3/2024);
oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia w/w regulacji.
9. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 roku.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, raport z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku, oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
12. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2023 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli oraz z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2024r.
14. Przedstawienie rekomendacji Komisji odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie:
   1) oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji (ocena wtórna);
   2) oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej upływającej kadencji (ocena wtórna).
15. Omówienie projektów regulacji:
   - Statut Banku
   - Regulamin działania Rady Nadzorczej.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej upływającej kadencji (ocena wtórna) (Uchwała 4/2024);
   2) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023r. (Uchwała 5/2024);
   3) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2023r. (Uchwała 6/2024);
   4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok (Uchwały 7a-c/2024);
   5) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023r. (Uchwała 8/2024);
   6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich oraz skuteczności jej działania za 2023 rok (Uchwała 9/2024);
   7) zatwierdzenia podziału wyniku finansowego – zysk netto za rok 2023 (Uchwała 10/2024);
   8) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych (Uchwała 11/2024);
   9) przyjęcia zmienionego Statutu w brzmieniu objętym zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego zawartym w decyzji z dnia 15 marca 2024r. (Uchwała 12/2024);
   10) przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich (Uchwała 13/2024);
   11) zbycia nieruchomości – budynek Oddziału Banku w Ciepłowodach (Uchwała 14/2024);
   12) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024r. (Uchwała 15/2024);
   13) określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej kadencji 2024-2028 (Uchwała 16/2024);
   14) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku, w tym członków Komitetu Audytu (Uchwała 17/2024).
18. Przedstawienie rekomendacji Komisji odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawach oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu konieczności powołania Komitetu Audytu (Uchwała 18/2024- indywidualna dla każdego kandydata).
19. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej Banku.
20. Przedstawienie rekomendacji Komisji odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2024-2028 (ocena pierwotna) oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej (Uchwała 19/2024).
21. Zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich (Uchwała 20/2024).
22. Wnioski i postulaty.
23. Zamknięcie obrad.

Roczne Sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Rynek 7 (sala narad).

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli (projekt)

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej (projekt)

Polityka odpowiedniości

Załącznik nr 1 - Kryteria oceny indywidualnej

Załącznik nr 2 - Kryteria odpowiedniości zbiorowej

Załącznik nr 3 - Proces oceny odpowiedniości

Formularz bankowy (pdf)

Formularz bankowy (docx)