Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Jeśli masz w naszym Banku kredyt mieszkaniowy i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ( w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą  z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  W ramach FWK możesz ubiegać się o:

  1. Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu
  • Wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego;
  • Wsparcie spłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy;
  • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego;
  • Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 2.000 zł
  1. Pożyczkę na spłatę zadłużenia
  • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 0 udzielenie pożyczki;
  • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania;
  • maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł;
  • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielenia Wsparcia można uzyskać w Oddziałach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Co zrobić aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  • wniosek o udzielenie Wsparcia/Pożyczki można złożyć w każdym Oddziale Banku;
  • jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio pożyczkę. Do wniosku należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości;
  • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie Wsparcia/Pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem

  Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  O Wsparcie/Pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  • ponoszą miesięczne koszty obsługo kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  • 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

  oraz

  • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków mieszkalnych na cele mieszkalne
  • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w punktach powyżej
  • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
  • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwo budownictwa społecznego
  • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych

  lub

  • posiadają udzielony przez Bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

  W jakich przypadkach nie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  Wsparcie/Pożyczka nie może być przyznana jeżeli:

  • umowa o pracę została wypowiedziana z winy pracownika w trybie art. 52§ 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie. Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy
  • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
  • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
  • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
  1. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  2. posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  3. posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

  Przelew Wsparcia może zostać wstrzymany  przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

  Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

  • zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2 – letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
  • spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia pożyczki
 • Informacja

  o wysokości dwukrotności waloryzowanej kwoty uprawniającej
  do świadczeń pomocy społecznej, stosowanej w przypadku Kredytobiorców ubiegających się o
  Wsparcie lub Pożyczkę na spłatę kredytu mieszkaniowego lub Promesę
  w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich

  Wsparcie lub Pożyczka na spłatę zadłużenia lub Promesa mogą być przyznane, jeżeli:

  miesięczny dochód Gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi Kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

  a) w przypadku Gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, która to stanowi kwotę 1 552,00zł.

  b) w przypadku Gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków Gospodarstwa domowego Kredytobiorcy, która to stanowi kwotę 1 200,00zł na każdą osobę.