Skip to main content
 • Aktualności
 • Regulamin „Pikniku Po Sąsiedzku” z Tomkiem Jakubiakiem w dniu 23.09.2023 r.

Regulamin „Pikniku Po Sąsiedzku” z Tomkiem Jakubiakiem w dniu 23.09.2023 r.

06-09-2023

Regulamin „Pikniku Po Sąsiedzku” z Tomkiem Jakubiakiem w dniu 23.09.2023 r.

 1. Organizator: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie (zwany dalej „Bankiem”).
 2. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady uczestnictwa w pikniku organizowanym przez Bank.
 3. Ilekroć dalej w regulaminie będzie mowa o pikniku należy przez to rozumieć spotkanie w dniu 23września 2023 r., w godzinach od 13:00 do16:00, przy stoisku Banku Spółdzielczego
  w Ząbkowicach Śląskich podczas. Podczas pikniku odbędzie się pokaz gotowania oraz degustacji z udziałem Tomasza Jakubiaka. Bank dopuszcza możliwość skrócenia lub wydłużenia czasu pikniku.
 4. Każdy Uczestnik pikniku ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Uczestnictwo w pikniku oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację niniejszego Regulaminu w całości bez zastrzeżeń.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Udział w pikniku jest bezpłatny. Nie ma wymogu rejestracji na pikniku.
 2. Udział w spotkaniu jest dobrowolny.
 3. W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione również mogą uczestniczyć w spotkaniu, przy czym tylko pod opieką i za zgodą osób sprawujących nad nimi opiekę prawną bądź pieczę i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia Uczestników, ani nie prowadzi depozytu przedmiotów.
 5. Bank nie zapewnia Uczestnikom pomocy medycznej, czy zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 6. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione uczestniczą w spotkaniu pod opieką i za zgodą osób sprawujących nad nimi opiekę prawną bądź pieczę i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, bezpieczeństwo, kondycję psychofizyczną osoby niepełnoletniej/osoby ubezwłasnowolnionej ani w trakcie spotkania ani w drodze na spotkanie, czy drodze powrotnej. Opiekę powinni zapewnić rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Bank zastrzega, że w przypadku dzieci małych, niesamodzielnych rodzic lub opiekun jest zobowiązany znajdować się w otoczeniu dziecka przez cały czas trwania spotkania.
 9. Podczas spotkań przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań wizualnych/audiowizualnych oraz utrwalania głosu i wypowiedzi Uczestników. Uczestnictwo w Spotkaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Bank wizerunku, głosu, wypowiedzi każdego z Uczestników spotkania na następujących zasadach:
 10. zgoda nie ma ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz jest udzielana nieodpłatnie;
 11. zgoda obejmuje wykorzystanie/rozpowszechnianie wizerunku, wypowiedzi, głosu wraz
  z dodatkowym opisem, obrazem, głosem lub komentarzem, a także bez nich;
 12. zgoda obejmuje wykorzystanie/rozpowszechnianie wizerunku, wypowiedzi, głosu wraz
  z dodatkową identyfikacją Uczestnika lub bez identyfikacji;
 13. zgoda obejmuje wykorzystanie/rozpowszechnianie wizerunku, wypowiedzi, głosu samodzielnie lub w zestawieniu z wizerunkiem/wypowiedzią/głosem innych osób lub Uczestników;
 14. zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację wizerunku, wypowiedzi, głosu;
 15. wykorzystanie/rozpowszechnianie wizerunku, wypowiedzi, głosu może nastąpić poprzez umieszczenie ich w artykule /notatce na stronie internetowej Banku – bs-zabkowicesl.pl (zwłaszcza w zakładce „Aktualności”) lub w poście na mediach społecznościowych Banku (Facebook );
 16. wykorzystanie/rozpowszechnianie wizerunku, wypowiedzi, głosu może nastąpić poprzez umieszczenie ich w materiałach marketingowych lub reklamowych Banku (np. ulotkach, reklamach, plakatach), publikowanych w placówkach Banku lub
  w innych miejscach ogólnie dostępnych, w sieci Internet, w radiu, w telewizji lub
  w czasopismach (dziennikach).
 17. Bank zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować/nagrywać spotkanie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/ filmowanych/nagrywanych we własnym zakresie.
 18. Udział w spotkaniu jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu wskazanym poniżej w klauzuli o ochronie danych osobowych. Dane te podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa i zgodnie z nimi – ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 19. Bank zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania, formuły spotkania lub jego odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, takich jak np. odwołanie występu przez artystę, warunki pogodowe uniemożliwiające realizację spotkania czy zagrożenie życia i zdrowia Uczestników. Bank nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej rekompensaty.
 20. Wszyscy Uczestnicy spotkania są zobowiązani:
 21. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także zasad ochrony ppoż. i BHP;
 22. przestrzegać i nie zakłócać porządku publicznego;
 23. nie zakłócać przebiegu spotkania;
 24. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na spotkaniu;
 25. stosować się do poleceń wydawanych przez Bank oraz wolontariuszy, Policji, Straży Pożarnej, lub pracowników innych uprawnionych służb i organów,
 26. nie pozostawiać bez swojego dozoru jakichkolwiek przedmiotów;
 27. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego.
 28. Zakazuje się Uczestnikom:
 29. używania bezzałogowych statków powietrznych lub balonów przez Uczestników;
 30. używania przedmiotów służących do poruszania się w sposób inny niż na własnych nogach np. rowerów, deskorolek, hulajnóg, wrotek, pojazdów kołowych na terenie spotkania;
 31. zachowań agresywnych, niegodnych lub prowokacyjnych;
 32. wnoszenia lub posiadania/ używania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, tytoniu, alkoholów, środków odurzających i psychotropowych lub innych środków o analogicznym działaniu;
 33. podejmowania działalności niezwiązanej ze spotkaniem;
 34. wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku
  i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub
  z jakiegokolwiek innego powodu;
 35. prowadzenia przez Uczestników: agitacji politycznej, rozdawanie ulotek lub reklam handlowych nie będących ofertą Banku, rozdawanie ulotek o charakterze politycznym,
 36. prezentowania słowne lub pisemne haseł prawem zabronionym lub sprzecznych
  z normami moralnymi.
 37. Bank zastrzega sobie prawo do wyproszenia niektórych Uczestników, jeżeli liczba Uczestników będzie nadmierna i będzie to stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.
 38. Bank zastrzega sobie także prawo do wyproszenia Uczestników:
 39. którzy podejmują działania sprzeczne z prawem lub Regulaminem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
 40. którzy podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania spotkania;
 41. którzy zakłócają porządek publiczny lub stwarzają zagrożenie dla innych osób;
 42. którzy podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Banku lub godzące
  w jego wizerunek;
 43. którzy nie stosują się do poleceń wydawanych przez Bank oraz wolontariuszy, Policji, Straży Pożarnej, lub pracowników innych uprawnionych służb i organów;
 44. znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych;
 45. posiadających wyżej wymienione substancje oraz broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 46. agresywnych, prowokujących innych do zachowań niebezpiecznych i agresywnych lub w jakikolwiek inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 47. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy, zatrucia lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników.
 48. Bank nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników.
 49. Bank nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez Uczestników.
 50. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu Banku lub na osobach pracujących na spotkaniu z ramienia Banku, wyrządzone przez Uczestnika lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
 51. Uczestnicy stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą bezzwłocznie przekazywane Policji.

Ochrona danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej. Dane są przetwarzane w celu wzięcia przez Państwa udziału w spotkaniu, obsługi uczestników spotkania oraz zapewnienia prawidłowej organizacji spotkania, w tym prowadzenia dokumentacji związanej ze spotkaniem i jego rozliczeniem, jak również promocji Banku i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, za wyjątkiem dokumentacji spotkania, której przechowywanie regulują stosowne przepisy prawa dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentów. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

__________________________________________________________________________________

Niniejszy Regulamin spotkania dostępny jest w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie i jego wszystkich placówkach, na stronie internetowej Banku www.bs-zabkowicesl.pl/images/pdf/Regulamin_Spotkania_23092023.pdf, a także przy stoisku Banku, zorganizowanym na potrzeby spotkania.