Skip to main content
 • Aktualności
 • Proponowany Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich

Proponowany Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich

06-04-2023

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023r. (piątek) o godzinie 10 00
w Hotelu Srebrna Góra ul. Krótka 1, 57-215 Srebrna Góra odbędzie się ZEBRANIE PPRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku (Uchwała 1/2023).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji:
  • Komisji skrutacyjnej,
  • Komisji ds. odpowiedniości, uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24-06-2022r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2022 roku.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, raport z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku oraz samoocena Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
 11. Przedstawienie wyników Lustracji pełnej Banku za okres od 01-07-2019 do 30-06-2022 przeprowadzonej przez lustratorów Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
 12. Przedstawienie wniosków i postulatów Zebrań Grup Członkowskich w 2023 r. oraz głosowanie nad wnioskami.
 13. Omówienie projektu regulacji zmiany Statutu Banku.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022r. (Uchwała 2/2023);
  • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2022r. (Uchwała 3/2023);
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok (Uchwały 4a-d/2023);
  • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022r. (Uchwała 5/2023);
  • zatwierdzenia podziału wyniku finansowego – zysk netto za rok 2022 (Uchwała 6/2023);
  • upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych (Uchwała 7/2023);
  • przyjęcia oceny polustracyjnej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich za okres od 01-07-2019r. do 30-06-2022r.(Uchwała 8/2023);
  • przyjęcia zmienionego Statutu w brzmieniu objętym zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego zawartym w decyzji z dnia 27 stycznia 2023r. (Uchwała 9/2023);
  • zbycia nieruchomości – budynek Oddziału Banku w Kamieńcu Ząbkowickim (Uchwała 10/2023);
  • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023r. (Uchwała 11/2023)
 16. Wnioski i postulaty.
 17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu  materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli tj.:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta;

- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

- projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,

- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

są udostępnione do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 7 w godzinach 9.00-15.00

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śl.